Algemene Voorwaarden ‘Splash Carwash’ 


Algemeen 
De navolgende voorwaarden (artikel 1 t/m 9) zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door het (vracht) autowas- poetsbedrijf schriftelijk bevestigd. 

Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
- (vracht-), autowas- & poetsbedrijf: onderneming of deel van onderneming welke zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen. 
- cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van het (vracht) (vracht-), autowas- & poetsbedrijf.


1. Uitleg gebruik 
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de (vracht) autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan. 

2. Instructies Autowasinstallatie 
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende 
lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van het (vracht-), autowas- & poetsbedrijf mondeling of door gebaren worden gegeven. 

3. Geschiktheid van het voertuig; bijzonderheden 
Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de (vracht) autowasinstallatie als het voldoet aan de volgende eisen: 
- het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk 
door het (vracht-), autowas- & poetsbedrijf is aangegeven dat de (vracht) autowasinstallatie tevens geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken. 
- de op de (vracht)autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (Hoogte, Breedte, Lengte) mogen niet worden overschreden. (Mocht in voorkomend geval op een (vracht) autowasinstallatie de geschikte afmeting ontbreken, dan geldt dat de wettelijke maximale hoogte van de truck, niet mag worden overschreden.)
- het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de (vracht) autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrippen, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker van het (vracht-), autowas- & poetsbedrijf om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van het (vracht)autowas- poetsbedrijf te melden.

4. Wasresultaat 
Bij extreme vervuiling is het (vracht) autowas- poetsbedrijf gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd. 

5. Klachten 
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien het bovenstaande) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van het (vracht) autowas- poetsbedrijf aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door het (vracht)autowas- poetsbedrijf gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op eenmaal opnieuw wassen volgens het door het (vracht) autowas- poetsbedrijf te kiezen programma. 

6. Schade 
Het (vracht)autowas- poetsbedrijf is onaansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was en of poets)middelen of gebreken van de wasinstallatie. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij het (vracht) autowas- poetsbedrijf of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is (vracht) autowas- poetsbedrijf niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt tenminste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. Schade, waarvoor cliënt meent dat het autowas- poetsbedrijf aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen een termijn van 24 uren aan een medewerker van het autowasbedrijf te worden gemeld. Het autowasbedrijf honoreert bij vermeende aansprakelijkheid van het (vracht) autowas- poetsbedrijf geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van het autowasbedrijf.

7. Weigeren van cliënten 
Het (vracht) autowas- poetsbedrijf kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat. 

8. Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door het (vracht)autowas- poetsbedrijf verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan het (vracht) autowas- poetsbedrijf: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele wasinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij (vracht) autowas- poetsbedrijf aan te tekenen verzet gehonoreerd.

9. Een waspas kan niet weer worden ingewisseld voor contact geld.

Meer informatie